صندلی ایلگار

صندلی ایلگار

با توجه به اینکه بیشتر پوشش صندلی ایلگار از پارچه (یا چرم) می باشد به راحتی با مبل های راحتی ست می شود.